Studiu de caz infracțiunea luarea de mită

Previzualizare referat:

Cuprins referat:

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA INFRACȚIUNEA LUAREA DE MITĂ 5
CAPITOLUL II. ANALIZA INFRACȚIUNII LUAREA DE MITĂ, INCRIMINATĂ DE CODUL PENAL .7
CONCLUZII .10
BIBLIOGRAFIE 11

Extras din referat:

INTRODUCERE

Infra.c.țiunile de servic.iu sa.nc.ționea.ză, în princ.ipiu, fa.ptele prin c.a.re se înc.a.lc.ă a.tribuțiile de servic.iu (ori c.omise în legătură c.u servic.iul), c.u urmări gra.ve în da.una. a.numitor entități c.a.re desfășoa.ră servic.ii public.e sa.u priva.te ori fa.ță de c.ei c.a.re trebuie să benefic.ieze de presta.țiile a.c.estora..

Actualul Cod penal a vrut clarificarea noțiunii de funcționar public și eradicarea confuziilor din vechea reglementare. De aceea actualul Cod penal a adus importante modificări cu privire la definirea conceptului de funcționar public și astfel a prevăzut în art. 175 următoarele:

„(1) Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație:

a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești;

b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public”.

Astfel este dată o definiție mult mai strictă a noțiunii de funcționar public menită să oglindească cu mai multă rigoare realitățile existente în societatea noastră și în același timp să pună capăt și controverselor din doctrină referitoare la corecta înțelegere a conceptului. Acesta este și motivul pentru care s‐a renunțat la reglementarea noțiunii de funcționar, care nu este actualmente corect definită din punct de vedere al logicii formale, deoarece sub aceeași denumire sunt incluse două realități antinomice: funcționarul public și salariatul‐funcționar” .

De asemenea, o parte din persoanele care exercită profesii liberale au calitatea de „funcționari publici” în condițiile art. 175 alin. (2) din actualul Cod penal, în momentul în care, chiar dacă funcționează în baza unei legi speciale și nu sunt finanțate de la bugetul de stat, exercită un serviciu de interes public și este supusă controlului sau supravegherii unei autorități publice.

În Codul pena.l a.dopta.t prin Legea. nr. 286/2009 , infra.c.țiunile de servic.iu sunt reglementa.te în Ca.pitolul II a.l Titlului V intitula.t „Infra.c.țiuni de c.orupție și de servic.iu”. Codul pena.l din 1969 inc.ludea. în Titlul VI („Infra.c.țiuni c.a.re a.duc. a.tingere unor a.c.tivități de interes public. sa.u a.ltor a.c.tivități reglementa.te de lege”), în Ca.pitolul I, „Infra.c.țiuni de servic.iu sa.u în legătură c.u servic.iul” (a.rt. 246-258), într-o reglementa.re în genera.l diferită, o pa.rte dintre infra.c.țiunile de servic.iu prevăzute în Codul pena.l a.c.tua.l (a.buzul în servic.iu c.ontra. intereselor persoa.nelor, a.buzul în servic.iu prin îngrădirea. unor drepturi și a.buzul în servic.iu c.ontra. intereselor public.e - toa.te trei inc.luse a.c.um într-o singură inc.rimina.re intitula.tă „Abuzul în servic.iu” -, neglijența. în servic.iu, purta.rea. a.buzivă, neglijența. în păstra.rea. sec.retului de sta.t - sub noua. denumire „Neglijența. în păstra.rea. informa.țiilor”), da.r și infra.c.țiunile de c.orupție (lua.rea. de mită, da.rea. de mită, primirea. de foloa.se nec.uvenite și tra.fic.ul de influență), c.a.re în Codul pena.l din 2009 sunt inc.rimina.te în Ca.pitolul I a.l Titlului V.

În noua. lege sunt reglementa.te c.a. infra.c.țiuni de servic.iu și unele fa.pte c.a.re făc.ea.u pa.rte din a.lte sec.țiuni a.le Codului pena.l a.nterior sa.u din a.lte legi ori nu era.u inc.rimina.te (dela.pida.rea., folosirea. a.buzivă a. func.ției în sc.op sexua.l, uzurpa.rea. func.ției, c.onflic.tul de interese, viola.rea. sec.retului c.orespondenței, divulga.rea. informa.țiilor sec.rete de sta.t, divulga.rea. informa.țiilor sec.rete de servic.iu sa.u nepublic.e, obținerea. ilega.lă de fonduri, deturna.rea. de fonduri).

De a.ltfel, și în Codul pena.l a.dopta.t prin Legea. nr. 301/2004, a. c.ărui intra.re în vigoa.re a. fost a.mâna.tă suc.c.esiv, până la. a.broga.rea. sa. prin a.rt. 446 a.lin. (2) din Legea. nr. 286/2009, delapidarea nu ma.i făc.ea. pa.rte din c.a.tegoria. infra.c.țiunilor c.ontra. pa.trimoniului - c.a. în Codul pena.l din 1969 -, fiind inc.lusă în Titlul VI, Ca.pitolul II, „Crime și delic.te c.ontra. intereselor public.e săvârșite de func.ționa.ri public.i și func.ționa.ri”, a.lături de a.lte infra.c.țiuni de servic.iu: a.buzul în servic.iu (sub c.ele trei forme, plus o formă c.a.lific.a.tă), neglijența. în servic.iu, neglijența. în păstra.rea. informa.țiilor sec.rete de sta.t, profitul din eroa.re și purta.rea. a.buzivă.

Bibliografie:

Tratate, cursuri, monografii:

- Boroi A., Drept penal. Partea specială, ediția. 5, Editura. CH Bec.k, Buc.urești, 2021

- Boroi, Drept penal. Partea generală, ediția. 4, Editura. CH Bec.k, Buc.urești, 2020

- V. Dobrinoiu, op. cit. pag. 105; V. Teodorescu, Darea si luarea de mita, 1946

- V. Dongoroz, Drept penal, 1939

- 12 I. Argesanu, op. cit., pag. 312

Site-uri web:

- http://porta.l.just.ro

- http://rolii.ro

- http://www.just.ro

- http://www.lega.lis.ro

- http://www.pna..ro

- http://www.sc.j.ro

- https://consultantavocat.ro/luarea-de-mita/

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Studiu de caz infractiunea luarea de mita.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
11 pagini
Imagini extrase:
11 imagini
Nr cuvinte:
3 521 cuvinte
Nr caractere:
16 426 caractere
Marime:
33.08KB (arhivat)
Publicat de:
Ionut A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Drept
Predat:
Facultatea de Drept si Administratie , Universitatea "George Bacovia" din Bacau
Materie:
Drept
An de studiu:
IV
Sus!