Ordonatorii de credite ai bugetului de stat

Previzualizare referat:

Extras din referat:

Elaborarea bugetului de stat

Procesul bugetar este ansamblul etapelor consecutive de elaborare, aprobare, executare, control și raportare ale bugetului, care se încheie cu aprobarea contului general de execuție a acestuia. Sunt competenți în materie bugetară Parlamentul Guvernul, Ministerul Finanțelor Publice, cărora li se adaugă ordonatorii de credite și compartimentele financiar-contabile.

Primul moment al procesului bugetar este cel al întocmirii proiectului legii bugetare anuale, proiect elaborat de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice. Proiectul se elaborează pe baza:

- prognozelor indicatorilor macroeconomici și sociali pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, precum și pentru următorii 3 ani;

- politicilor fiscale și bugetare;

- prevederilor memorandumurilor de finanțare, ale memorandumurilor de înțelegere sau ale altor acorduri internaționale cu organisme și instituții financiare internaționale, semnate și/sau ratificate;

- politicilor și strategiilor sectoriale, a priorităților stabilite în formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;

- propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;

- programelor întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni, cărora le sunt asociate obiective precise și indicatori de rezultate și de eficiență; programele sunt însoțite de estimarea anuală a performanțelor fiecărui program, care trebuie să precizeze: acțiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obținute și estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori preciși, a căror alegere este justificată;

- propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și de transferuri consolidabile pentru autoritățile administrației publice locale;

- posibilităților de finanțare a deficitului bugetar.

Elaborarea proiectului de buget/a proiectului legii bugetare anuale impune respectarea „calendarului bugetar” și luarea în considerare a indicatorilor macroeconomici și sociali actualizați pe tot parcursul derulării procesului bugetar.

Până pe data de 31 iulie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor Publice va comunica Guvernului, limitele de cheltuieli pentru anul bugetar următor, precum și estimările pentru următorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii principali de credite.

Ministrul Finanțelor Publice va transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum și limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

Ordonatorii principali de credite au obligația ca până la data de 1 septembrie a fiecărui an să depună la Ministerul Finanțelor Publice propunerile pentru proiectul de buget și anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli și estimările pentru următorii 3 ani, însoțite de documentații și fundamentări detaliate.

Camerele Parlamentului, cu consultarea Guvernului, își aprobă bugetele proprii și le înaintează Guvernului în vederea includerii lor în proiectul bugetului de stat.

De asemenea, autoritățile administrației publice locale au aceeași obligație pentru propunerile de transferuri consolidate și de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Ministerul Finanțelor Publice examinează proiectele de buget și discută cu ordonatorii principali de credite asupra acestora. În caz de divergență hotărârea revine Guvernului.

Proiectele de buget și anexele la acesta, refăcute, se depun la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

Ministerul Finanțelor Publice, pe baza acestora și a proiectului bugetului propriu, întocmește proiectele legii bugetare și proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

Proiectul legii bugetului de stat este însoțit de un raport privind situația macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget și proiecția acesteia în următorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, precum și strategia Guvernului în domeniul investițiilor publice.

Raportul și proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetară a Guvernului, precum și alte informații relevante în domeniu.

După însușirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare și de buget acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.

Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu, pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și alineate, după caz, și pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum și creditele de angajament pentru acțiuni multianuale.

Estimările pentru următorii 3 ani reprezintă informații privind necesarul de finanțare pe termen mediu și nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi.

În cazul în care, legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, Guvernul poate îndeplini sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși de regulă 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii principali de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

Bibliografie:

1. SUPORT CURS

2. LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991 -Legea contabilității

3. LEGE Nr. 500 din 11 iulie 2002 - privind finanțele publice

4. ORDIN Nr. 2388 din 15 decembrie 1995 - pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului

Descarcă referat

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Ordonatorii de credite ai bugetului de stat.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2022
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
13 pagini
Imagini extrase:
13 imagini
Nr cuvinte:
4 047 cuvinte
Nr caractere:
23 335 caractere
Marime:
46.62KB (arhivat)
Publicat de:
Gabriel C.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Referat
Domeniu:
Drept
Predat:
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu" , Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Materie:
Drept
An de studiu:
II
Profesorului:
Cristina Onet
Sus!