Contabilitatea surselor regenerabile

Previzualizare licența:

Cuprins licența:

INTRODUCERE .. 3
ABREVIERI . 5
LISTA TABELELOR, FIGURILOR .I GRAFICELOR ... 6
CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND SECTORUL ENERGIEI REGENERABILE 7
1.1. Repere privind energia regenerabila . 7
1.2. Energia regenerabila - componenta importanta a sectorului energetic ... 9
1.2.1. Energia regenerabila la nivel interna.ional 9
1.2.2. Energia regenerabila la nivel na.ional . 12
1.3. Impactul energiei regenerabile asupra economiei na.ionale . 14
1.4. Perspective în sectorul energiei regenerabile .. 17
CAPITOLUL 2. REGLEMENTARI, POLITICI .I TRATAMENTE CONTABILE DIN SECTORUL ENERGIEI REGENERABILE 19
2. 1. Referen.ialul contabil na.ional .i interna.ional privind sectorul energiei regenerabile 19
2. 1.1. Referen.ialul contabil la nivel na.ional ... 19
2. 1.2. Referen.ialul contabil la nivel interna.ional 21
2. 2. Reglementari particulare sectorului energiei regenerabile .. 23
2. 3. Certificatele verzi - element particular al sectorului energiei regenerabile . 23
2. 4. Politici .i tratamente contabile particulare sectorului energiei regenerabile 25
2.4.1. Politici .i tratamente contabile privind produc.ia de energie în hidrocentrale .. 25
2.4.2. Politici .i tratamente contabile privind produc.ia de energie a parcurilor fotovoltaice .. 30
2.4.3. Politici .i tratamente contabile privind produc.ia de energie a sistemelor eolienele . 32
2.4.4. Politici .i tratamente contabile privind produc.ia de energie din biomasa 35
2. 5. Particularita.i privind fiscalitatea din domeniul energiei regenerabile 38
CAPITOLUL 3 . PARTICULARITA.ILE OPERA.IUNILOR FINANCIAR - CONTABILE PRIVIND PRODUC.IA DE ENERGIE REGENERABILA PRIN HIDROCENTRALE LA S.C. HYDRO POWER ENERGY .IBAU S.R.L. 42
3.1. Date generale despre S.C. Hydro Power Energy .ibau S.R.L . 42
3.2. Evolu.ia principalilor indicatori economico-financiari din ultimii 5 ani .. 42
3.3. Procesul de avizare .i autorizare a activita.ii de produc.ie a energiei regenerabile la S.C. Hydro Power Energy .ibau S.R.L. 44
3.4. Etapizarea .i reflectarea în contabilitate a opera.iunilor din sectorul produc.iei de energiei regenerabile prin hidrocentrale .. 45
2
3.4.1. Alegerea loca.iei .i concesionarea terenului . 45
3.4.2. Ob.inerea avizelor, autoriza.iilor necesare construirii .i începerea lucrarilor .. 46
3.4.3. Construc.ia barajului ... 48
3.4.4. Achizi.ia cladirii hidrocentralei, a echipamentelor .i utilajelor 51
3.4.5. Produc.ia de energie 53
3.4.6. Vânzarea energiei .i încasarea crean.elor 54
3.5. Fiscalitatea în cadrul societa.ii S.C. Hydro Power Energy .ibau S.R.L. .. 55
CONCLUZII .I PROPUNERI ... 57
BIBLIOGRAFIE . 58

Extras din licența:

INTRODUCERE

Sectorul energiei regenerabile joacă un rol fundamental în crearea condițiilor umane în zilele noastre, fiind principalul motor de dezvoltare a economiei și al societății. Declinul producției de energie nu mai este un motiv de îngrijorare deoarece sursele neconvenționale de producere a energiei electrice adică sursele regenerabile sunt din ce în ce mai utilizate.

Energia regenerabilă este cheia viitorului în ceea ce privește „avansul civilizației”, iar evoluția societății umane depinde de realizarea conversiei de energie în beneficiul omenirii. Puțini au pus la îndoială această ipoteză și consideră că nivelul de trai al civilizației și calitatea acestuia sunt proporționale cu cantitatea de energie consumată de societate.

Având în vedere importanța energiei din surse regenerabile pentru societate în ansamblul ei, dezvoltarea acestui sector energetic se realizează sub supravegherea statului. Printre obiectivele principale ale energiei regenerabile se află asigurraea condițiilor necesare satisfacerii nevoilor energetice pe termen lung, la prețuri accesibile, adecvate pentru o economie de piață modernă și un standar de viață civilizat, în temeiul calității și pretecției mediului înconjurător.

Previziunile cu privire la necesarul de energie din surse regenerabile atât la nivel mondial cât și național sunt un semnal îmbucurător, estimându-se dublarea cererii de energie din surse regenerabile până în anul 2050.

Motivația alegerii acestei teme are la bază preocupările actuale ale societății, având în vedere, protecția mediului care este o prioritate pentru întreaga societate și criza globală a materiilor convenționale, care obligă statele la implementarea mai multor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile.

Scopul întregii lucrări este acela de a reflecta din punct de vedere contabil și tehnologic modul în care entitățile din sectorul energiei din surse regenerabile ajung să producă energia electrică, energie atât de vitală pentru întreaga omenire.

În această lucrare vom trata sistemele de producție a energiei din surse regenerabile din punct de vedere al fluxului tehnologic și contabil în conformitate cu reglementările contabile naționale și standardele internaționale de contabilitate.

În prima parte a lucrării vom trata aspectele generale ale sectorului producției de energie din surse regenerabile și evoluția energiei regenerabile la nivel național și internațional. Vom avea în vedere prezentarea impactului pe care energia regenerabilă o are la nivelul economiei naționale, topul celor 10 societăți din domeniul producției de energie din surse regenerabile la nivel național după cifra de afaceri precum și aspecte ce țin de evoluția energiei din surse regenerabile în următorii ani și al impactului acestora asupra societății.

Reglementările, politicile și tratamentele contabile vor fi tratate în a doua parte a lucrării. Pentru început vom prezenta referențialul contabil la nivel național și internațional urmând ca particularitățile contabile să fie prezentate individual pe fiecare sursă de energie regenerabilă conform standardelor internaționale de contabilitate și a reglemetătilor contabile naționale. Alături de acestea vom mai atinge și aspecte ce țin de certificatele verzi, care sunt o componentă importantă a sectorului energetic din surse regenerabile și particularitățile fiscale.

În ultima parte a lucrării vom evidenția operațiunile financiar - contabile privind producția de energie regenerabilă prin hidrocentrale la S.C. Hydro Power Energy Țibău S.R.L.. Vom începe prin prezentarea societății și a evoluției principalilor indicatori economico financiari ai acesteia. Mai apoi vom etapiza și vom reflecta în contabilitatea operațiunile din sectorul producției de energie regenerabilă în hidrocentrale. Aceste etape vor fi reflectatea atât din punct de vedere contabit cât și tehnologic. Desigur că nu putem trece peste această parte fără a prezenta procesul de avizare și autorizare a activității de producție a energiei regenerabile, proces cu totul și cu totul vital în viața societăților și fiscalitatea în cadrul societății S.C. Hydro Power Energy Țibău S.R.L.

Lucrarea se va încheia prin elaborarea concluziilor finale și a propunerilor cu privire la producția de energie din surse regenerabile, particularitățile contabile ale sectorului și ale societății analizate.

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND SECTORUL ENERGIEI REGENERABILE

1.1. Repere privind energia regenerabilă

Energia este vitală pentru viața de zi cu zi deoarece fără energie, oamenii și întreprinderile nu pot funcționa. „Energia reprezintă factorul dominant ce determină bunăstarea societății, ce influențează asupra nivelului de dezvoltare a tuturor segmentelor de activitate ale acesteia. Este forța motrică în avansarea țării și a dezvoltării ei economice pe termen lung. În atingerea unei dezvoltări economice continue și durabile este necesar ca sursele de energie să fie adecvate și sigure, la preț rezonabil și să asigure economiei și țării competitivitate. Sectorul energetic este o ramură de bază a economiei naționale, care, în mare măsură, determină succesul realizării programelor de dezvoltare a economiei naționale, precum și stabilitatea în societate, având drept sarcină asigurarea cu energie a tuturor consumatorilor din țară.”1

Sursele primare de energie sunt reprezentate de petrol, cărbune, gaze naturale, energia nucleară, energia din surse regenerabile, care mai apoi sunt transformate în produse energetice disponibile pentru consum. De exemplu, țițeiul este transformat în motorină, în timp ce energia fosilă, nucleară și regenerabilă este trasformată în energie electrică. De-a lungul anilor au existat mai multe scenarii cu privire la aceste surse de energie, precum că sunt limitatate și se vor termina la sfârșitul acestui secol, și că epuizarea acestora este doar o chestiune de timp, nu întradevăr o certitudine.2 Este bine cunoscut faptul căci sursele regenerabile vor primi o atenție mai mare deoarece combustibilii fosili nu mai reprezintă o opțiune vibilă și se vor utiliza din ce în ce mai puțin.

Sursele regenerabile de energie acoperă energia solară și fotovoltaică, energia hidroelectrică (inclusiv energia mareelor, valurilor și oceanelor), energia eoliană, geotermală și toate formele de biomasă (inclusiv deșeurile biologice și biocombustibilii lichizi).

Prin energie regenerabilă se înțelege energia derivată dintr-un larg spectru de resurse, toate având capacitatea de reînnoire, în același ritm cu care sunt consumate. Aceste resurse de energie pot fi utilizate în generarea energiei electrice necesare în toate sectoarele de activitate, precum și pentru generarea de energie termică necesară sectoarelor industriale și încălzirii locuințelor.3

Conform Directivei UE 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, „energie din surse regenerabile sau energie regenerabilă înseamnă energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia mareelor, a valurilor și alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz”4.

Bibliografie:

Cărți:

1. Institutul Național de Statistică, „Anuarul Statistic al României”, 2017

2. Institutul Național de Statistică, „Starea economică și socială a României 2015 și

2016”, 2018

3. Florica Morar, „Mediul și energia regenerabilă - Curs pentru studenți”, Ministerul

Educației Naționale, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureș, 2013

4. Marius Bulearcă (coord.), „Potențialul de resurse regenerabile pe plan mondial și

din România. Posibilități de valorificare a unor resurse energetice regenerabile”,

Editura Institutul Național de Cercetări Economice, București, 2009

Articol din revistă:

5. Zamfir I.C., „Dezvoltarea durabilă prin educație pentru energie regenerabilă”,

Revista Română de Informatică și Automatică, volumul 18, Nr. 3, 2008

Surse din Internet:

6. Accountants Group, „Catalogul mijloacelor fixe 2018 și 2019 privind clasificarea și

duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”, Disponibil online la:

http://accountantsgroup.ro/Resurse/Catalog-mijloace-fixe/78

7. Agenția pentru Managementul Energiei Sighișoara, „Energia geotermală”,

Disponibil online la: http://ames.ro/energia-geotermala/

8. Alexandru Ciocan, „Contributions to energy storage using hybrid systems from

alternative energy sources - Teză de doctorat”, susținută la Universitatea

“Politehnica” din București Școala Doctorală De Inginerie Mecanică Și Mecatronică,

București, 201, Disponibil online la: https://upb.ro/wpcontent/

uploads/2017/11/Ciocan_Alexandru_rezumat_ro.pdf

9. Ana Puțan, „Fiscal and Accounting Aspects in the Field of Renewable Energy in

Romania”, în Jurnalul Internațional de Cercetări Academice în Contabilitate, Științe

Financiare și Management, Vol. 3, 2013, Disponibil online la:

http://hrmars.com/hrmars_papers/Article_10_Fiscal_and_Accounting_Aspects_in_th

e_Field1.pdf ]

10. Carmen Mihaela Imbrescu, Codruța Daniela Pavel, „The accounting treatment of

green certificates”, în Lucrări Știițifice, Seria I, Vol. XVIII(2), 2016, Disponibil

online la: http://lsma.ro/index.php/lsma/article/view/864/pdf

11. Comisia Europeană, „Popunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

ȘI A CONSILIULUI privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

(reformare)”, , Disponbil online la:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/COM-2016-767-F1-ROMAIN-

PART-1.PDF

12. Comitetul Interpretărilor Internaționale de Raportare Financiară 12, „Aranjamente de

concesiune de servicii”, Disponibil online la:

https://www.iasplus.com/en/standards/ifric/ifric12

13. Curtea de Conturi Europeană „Raportul special - Energie din surse regenerabile

pentru o dezvoltare rurală durabilă: sinergiile posibile sunt considerabile, dar

rămân în mare parte nevalorificate”, 2018, Disponbil online la:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_

RO.pdf

59

14. Curtea de Conturi Europeană, „Raportul special- Sistemul UE de certificare a

biocarburanților durabili”, nr. 18, 2016, Disponibil online la:

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx

15. Direcția Industriei și Energiei, Consiliul Concurenței, „Raport privind rezultatele

preliminare ale investigației sectoriale pe piața energiei electrice în România”,

Disponibil online la:

http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket10/id10016/raport_inv

estigatie_utila_energie_electrica_07012014-forma_neconfidentiala-pub.pdf

16. Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11

decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

(reformare), Disponibil online la: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN

17. Econet România, „Legislație - Energie din surse regenerabile. Status Quo”,

Disponibil la: https://www.econet-romania.com/ro/news/legislaie-energie-din-surseregenerabile-

status-quo-html/

18. Enel Instal electric company, „Centrală electică pe biogaz”, Disponibil online la:

http://www.elnetinstal.ro/project/centrala-electricabiogaz/?

fbclid=IwAR3xShtPQ4OqJAYOc1FLIrQ8To5DFjXkAppYhg9TtqQX9ZTIqofHpLq9Tc

19. Enel, „Certificate verzi martie”, Disponibil online la:

https://www.enel.ro/content/dam/enel-ro/informatiiutile/

reglementari/Certificate_verzi_Martie.pdf

20. European Commission, „Moving towards a low carbon economy”, Disponibil online

la: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy

21. European Environment Agency, „Use of freshwater resources”, 10 Oct 2018,

Disponibil online la: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-offreshwater-

resources-2/assessment-1

22. Eurostat Statistics Explained, „Statistici privind energia din surse regenerabile”,

Disponibil online la: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/

index.php/Main_Page/ro

23. Federația Coaliția Natura 2000 România, „Care este costul real al energiei electrice

pe care o consumăm?”, Disponibil online la:

https://energieverde.natura2000.ro/2018/02/13/care-este-costul-real-al-energieielectrice-

pe-care-o-consumam/

24. Hidroelectrica, „Cea mai valoroasă companie românească”, Disponibil online la:

https://www.hidroelectrica.ro/

25. Hidroelectrica, „Situații financiare neconsolidate pentru exercițiul financiar încheiat

la data de 31 decembrie 2017”, Disponibil online la:

http://www.hidroelectrica.ro/Situatii_financiare/2017/3_Situatii%20financiare%2020

17.pdf

...

Descarcă licența

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Contabilitatea surselor regenerabile.pdf
Alte informații:
Tipuri fișiere:
pdf
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2019
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
61 pagini
Imagini extrase:
61 imagini
Nr cuvinte:
27 257 cuvinte
Nr caractere:
177 036 caractere
Marime:
1.82MB (arhivat)
Publicat de:
Mihaela A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Licența
Domeniu:
Contabilitate
Predat:
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica , Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava
Specializare:
contabilitate si informatica de gestiune
Materie:
Contabilitate
Nota primită:
Nota 10
Sus!