Evoluția turismului românesc după 1990 din perspectiva relației incoming-outgoing

Previzualizare disertație:

Cuprins disertație:

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I EVOLUȚIA FENOMENULUI TURISTIC LA NIVEL MONDIAL ȘI NAȚIONAL 5
I.1. Scurt istoric al evoluției fenomenului turistic la nivel mondial 5
I.2. Industria turismului și globalizarea 10
I.3. Turismul și impactul economic național 12
CAPITOLUL II FACTORII CARE AU INFLUENȚAT EVOLUȚIA TURISMULUI ROMÂNESC DUPĂ 1990 17
II.1. Tranziția post comunistă și impactul asupra turismului 17
II.2. Implicațiile privatizării în sectorul turistic 20
II.3. Perioada postaderare la Uniunea European (2007-prezent) 22
II.3.1. Efectele crizei economice din 2008-2009 asupra turismului 22
II.3.2. Perioada de relansare turistică post criză 24
II.3.3. Efectele pandemiei de Sars Cov 2 asupra turismului românesc 27
II.3.4. Efectele conflictului militar Rusia-Ucraina asupra turismului românesc 28
CAPITOLUL III RELAȚIA INCOMING-OUTGOING A TURISMULUI DIN ROMÂNIA 31
III.1. Fenomenul turistic de incoming 31
III.1.1. Evoluția numărului de sosiri turistice internaționale 33
III.1.2. Evoluția structurilor de cazare utilizate de turiștii străini 41
III.1.3. Evoluția numărului de înnoptări turistice și durata medie a sejurului 44
III.2. Fenomenul turistic de outgoing 46
III.2.1. Evoluția turismului de outgoing în perioada 1990-prezent 47
III.2.2. Activitatea agențiilor de turism și outgoing-ul românesc 50
CAPITOLUL IV TENDINȚE ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI INTERNAȚIONAL ROMÂNESC 52
IV.1. Necesitatea dezvoltării infrastructurii turistice 52
IV.1.1. Baza tehnico-materială turistică 52
IV.1.2. Circulația turistică a Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava 54
IV.2. Strategii de viitor 58
CONCLUZII 64
ANEXE 67
BIBLIOGRAFIE 69

Extras din disertație:

INTRODUCERE

Prin lucrarea Evoluția turismului românesc după 1990, din perspectiva relației incoming-outgoing mi-am propus să analizez evoluția fenomenului turistic din România în perioada postdecembristă din perspectiva intrărilor și ieșirilor turistice, întrucât spațiul românesc beneficiază de toate atuurile unei destinații turistice importante la nivel european și internațional. Așa cum reiese din numeroasele tratate de specialitate, România are un potențial turistic remarcabil, atât din punct de vedere natural, cât și antropic. Arealele turistice sunt abordate în numeroase studii de specialitate, care evidențiază elementele turistice de care dispune, dar și numeroase cercetări care vizează sectorul turistic. Totuși, subiectele ce țin de incomingul turistic, respectiv outgoingul turistic sunt subiecte abordate într-o măsură mai mică, deși sunt mult mai dinamice decât celelalte componente ale turismului, iar incoming-ul poate constitui o pârghie de dinamizare a sectorului turistic românesc.

Opțiunea în alegerea acestei teme pentru lucrare de față își are originea în curiozitatea proprie asupra cunoașterii fenomenului turistic de incoming și outgoing, fenomen turistic care poate constitui un vector de redresare a economiei naționale. O analiză amănunțită a indicatorilor turistici pentru perioada menționată și corelarea acestora cu factorii răspunzători, aspecte care ne pot ajuta în creionarea unor strategii de viitor pe termen mediu și lung care să transforme anumite areale în destinații turistice cunoscute și apreciate de turișii din întreaga lume.

Scopul lucrării este de a analiza din punct de vedere cantitativ și calitativ evoluția generală a principalilor indicatori statistici utilizați în turism, de a identifica gradul de dezvoltare al fenomenului turistic românesc în perioada postdecembristă, de a reprezenta grafic principalii indicatori ce țin de aceste fenomene și de a analiza rezultatele obținute prin identificarea acelor aspecte contrastante, toate acestea conturând o imagine retrospectivă care să ne ajute în selectarea elementelor forte pentru dezvoltarea ulterioară a turismului național, evitarea acelor aspecte care au afectat în mod negativ acest sector de-a lungul anilor precum și analizarea, strategiilor din turism care pot propulsa România printre destinațiile turistice intarnaționale cunoscute.

Lucrarea de față este împărțită în patru capitole care, la rândul lor conțin numeroase subcapitole, cu figuri grafice, tabele și anexe care au ca scop ilustrarea adecvată a datelor prezentate.

Capitolul I tratează o scurtă incursiune în evoluția turismului la nivel mondial și național din perspectivă istorică și economico-socială.

În Capitolul II sunt redați principalii factorii care au influențat evoluția turismului românesc după 1990, printre care implicațiile privatizării în sectorul turistic, aderarea la Uniunea Europeană, criza economică mondială, pandemia de CoVid 19 și recentele evenimente de conflict din Ucraina.

Capitolul III abordează partea practică a lucrării prin analiza relației dintre fenomenul de incoming turistic și cel de outgoing al turismului din România. În prima parte este analizat fenomenul de incoming turistic prin analiza principalelor componente și, respectiv indicatori turistici urmând ca în a doua parte a capitolului să fie analizat fenomenul de outgoing a turiștilor din România.

În capitolul IV sunt redate tendințele și strategiile care guvernează spațiul turistic românesc, respectiv necesitatea acută de dezvoltare a infrastructurii turistice dar și a celei generale, precum și strategiile care se doresc a fi implementate în anii următori pentru redresarea turismului.

Din punct de vedere metodologic, studiul se bazează pe analiza și interpretarea unor serii de date ce le regăsim pe site-ul Institutului Național de Statistică (TEMPO), perioada de referință începând cu anul 1990 până în prezent, în funcție de disponibilitatea datelor și urmărind evoluția unor serii de indicatori turistici precum numărul sosirilor turistice în România, numărul turiștilor români care au vizitat alte state, numărul de înnoptări din unitățile de cazare turistică a turiștilor interni și externi. Am folosit și datele oferite de Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava referitoare la numărul îmbarcărilor/debarcărilor și a curselor aeriene de linie sau charter în perioada 2006-2022, aspecte care au oferit informații suplimentare, cu impact pozitiv asupra înțelegerii fenomenului turistic de outgoing și incoming din țară. De asemenea, am consultat numeroase surse oficiale, precum cele de pe site-ul UNWTO, site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, site-ul oficial al organizației Incoming Romania, etc. dar și numeroase documente europene și naționale cu statut verificat și oficial („Europe, the world's no. 1 tourist destination - a new political framework for tourism in Europe”, COM, 2010) sau naționale („Planul de amenajare a teritoriului național” - PATN, Master Planul pentru turismul național al României 2007-2026, etc.).

Lucrarea se încheie prin generarea concluziilor generale obținute în urma analizei și a cercetărilor efectuate, cercetări care sunt necesare a fi continuate și în viitor astfel încât turismul românesc de outgoing-incoming să beneficieze de cele mai adecvate măsuri în îndeplinirea obiectivelor.

Bibliografie:

1. Axenciuc, V. (2000) Evoluția economică a României: Monedă, credit, comerț, finanțe publice, Editura Academiei Române, 2000

2. Băltarețu Andreea, (2006). Evoluții și tendințe în turismul internațional: aspecte teoretice și practice, editura Pro Universitaria, 2006, București;

3. Bran, Florina, Istrate, Ioan (1995) Turismul ecologic, în „Tribuna economică”, nr. 23- 24, București

4. Bucur-Sabo Mariana, (2006) Marketing turistic, Editura Irecson, București

5. Buruiană Gianina, (2008) Politici macroeconomice în turism, Editura Uranus, București

6. Centrul de Învățământ și Cercetare în Turism „I.P.I. Bucovina”, ( Septembrie 2006) Buletin informativ de turism, Nr. 6, Ed. I.P.I. Bucovina, Câmpulung Moldovenesc

7. Cândea, M., Simon, T. și Bogan, E., (2012) Patrimoniul turistic al României, Editura Universitară, București

8. Cocean, P. (1996) Geografia turismului, Editura Caro, București

9. Cocean, P., Vlăsceanu, Gh. și Negoescu, B., 2002. Geografia generală a turismului, Editura Meteor Press, București

10. Cosmescu, I. (1998) Turismul - fenomen contemporan, Editura Economică, București

11. Dinu Mihaela, (2006), Geografia turismului, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București

12. Gheorghilaș, A. (2014) Metode de analiză în turism, Editura Universitară, București

13. Ielenicz, M. și Comănescu, L., (2006) România. Potențial touristic, Editura Universitară, București

14. Iftimie, Silvia, Podina, Cornelia (2013) Adaptarea turismului din România la noul context economic impus de criza economică globală în anul 2010, Universitatea „Artifex”, București

15. Institutul Național de Statisică (2016) Turismul României - Breviar statistic, București

16. Glynn Lowth, Malcolm Prowle, Michael Zhang (2010) The impact of economic recession on business strategy planning in UK companies, Nottingham Trent University

17. Hapenciuc Cristian Valentin, (2003). Cercetarea statistică în turism: studiul fenomenului turistic în județul Suceava, Editura Didactică și Pedagociă, Suceava

18. Ițco, I., Hogea, Cătălina, Moldovan F., (1999) Turismul-o afacere profitabilă, Centrul de editare „I.P.I. Bucovina”, Suceava

19. Matei, Mihaela (2013) Evolutia numarului si capacitatii de cazare a hotelurilor si pensiunilor din Romania, Marketing Supervising Associate EY, Romania

20. Mihai Ștefania, Iordache Cristina, Pîrjol Ioana, Capotă Valentina, (2004) Tehnologia Turismului-Manual pentru clasele a XI-a și a XII-a, Editura Niculescu, București

21. Minciu, Rodica (2000) Economia Turismului, Editura Uranus, București

22. Muntele, I., Iațu, C., (2003) Geografia turismului, Editura Sedcom Libris, Iași

23. Neacșu, I., Ion, Gh., Mateescu, V. Managementul întreprinderilor de transport, Editura Sylvi, București

24. Neacșu, N., Băltărețu, Andreea (2005) Economia turismului - Lucrari practice. Statistici. Reglementari. Editura Uranus, Bucuresti

25. Nedelea Alexandru, (2010). Politici moderne în marketingul turistic, Suceava, editura Tipo Moldova, Iași

26. Nedelea Alexandru, (2008). Strategii de dezvoltare ale firmelor de turism, comerț și servicii, Suceava, editura Muntenia, Constanța

27. Ray Youell, (1998) Tourism. An Introduction, Editura Addison Wesley Longman Limited, UK

28. Rădulescu, Dan, Stănculescu, Sofia (2012) Oferta turistică din România: 1948- 2010, Calitatea vieții 2012, nr. 4., pp. 299-326

29. Rotaru, Ilie (2004) Globalizare și turism, Editura Continent

30. Snak, O. (1975) Economia și organizarea turismului, Editura Sport-Turism, București

31. Stoicescu V. Ttini Magdonia (2005), Promovarea și lansarea satului românesc, Teză de doctorat, Universitatea București

32. Tălângă, C. (2010) Turism rural - note de curs, Universitatea din Bucuresti

33. Toader, V. (2015) Economia industriei ospitalității, Universitatea „Babeș-Bolya”, Cluj-Napoca

34. Turcu, Daniela, Weisz, Janeta (2008), Economia turismului, Editura Eurostampa, Timișoara

35. Turcu, V., Morariu, Daniela, Weisz, Janeta (2003) Turism internațional, Editura Eurostampa, Timișoara

36. Țigu Gabriela, Țală Mădălina, Talpeș Adela, Lungu Crisanta, Smaranda John, (2005), Resurse și destinații turistice pe plan mondial, Editura Uranus, București

37. Țuclea, C., Vasile, D., Șchiopu Andreea (2014) Aspecte ale impactului crizei economice și financiare asupra planificării strategice în agențiile de turism, Academia de Studii Economice

38. Yvette Reisinger, International tourism - Cultures and Behavior, Editura Routledge, New-York, USA, 2012

Descarcă disertație

Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Evolutia turismului romanesc dupa 1990 din perspectiva relatiei incoming-outgoing.docx
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx
Diacritice:
Da
Nota:
9/10 (1 voturi)
Anul redactarii:
2022
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
73 pagini
Imagini extrase:
73 imagini
Nr cuvinte:
25 164 cuvinte
Nr caractere:
140 175 caractere
Marime:
10.76MB (arhivat)
Publicat de:
Andreea Claudia Andrieș
Nivel studiu:
Master
Tip document:
Disertație
Domeniu:
Turism
Predat:
Facultatea de Istorie si Geografie , Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava
Materie:
Turism
Profesorului:
Lector univ. dr. Despina Saghin
Nota primită:
Nota 10
Sus!